Informujemy, ze na naszych stronach stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij polityka cookies na dole strony, aby dowiedziec sie wiecej o tym jak zarzadzac plikami cookies za posrednictwem swojej przegladarki internetowej.

 

aktualnosci.png

onas.png

cennik.png

regulamin.png

galeia.png

kontakt.png

kursy.png

egzaminy-gimnazialisty.png

oferta.png

ofertadlaszkol.png

gry.png

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Szkoły.

 Regulamin Kinder School Szkoła Języków Obcych

§ 1.Przedmiot regulaminu

Regulamin stanowi integralną część Umowy jaką Kinder School podpisuje z każdym Uczestnikiem kursu. Szkoła językowa Kinder School zobowiązuje się:

  • po zgłoszeniu się Słuchacza wraz z opiekunem udzielić wszystkich informacji dotyczących usług oferowanych przez szkołę
  • wysłuchać wszelkich uwag Słuchaczy, w celu poprawienia jakości usług oferowanych przez szkołę
  • przestrzegać Regulaminu

§ 2. Organizacja zajęć

2.1 Rok szkolny w Kinder School trwa dwa semestry – od 14 września 2015 roku  do 24 czerwca 2016 roku.

2.2 Od 1 września 2015 roku  trwają zapisy na wybrane kursy, również na zajęcia indywidualne.

2.3 Cena kursów jest zróżnicowana w zależności od poziomu nauczania, zgodna z cennikiem na aktualny rok szkolny.

2.4 W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie do mniej niż 4, Kinder School ma prawo zaproponować Słuchaczom nowe warunki uczestnictwa w zajęciach tzn. zmniejszyć ilość godzin kursu, zwiększyć opłatę za kurs lub zwiększyć liczebność grupy poprzez połączenie z inną grupą na tym samym lub zbliżonym poziomie.

2.5 Zajęcia na kursach organizowanych przez Kinder School prowadzą Lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.

2.6 Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

2.7 Zajęcia na kursach prowadzone są wg tygodniowego planu zajęć. 

2.8 W przypadku nieobecności Lektora, Kinder School wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym.

2.9 Nowy termin zajęć ustalany jest zawsze wspólnie, przez Lektora oraz grupę, i musi uzyskać akceptację przynajmniej 51% Słuchaczy.

§ 3. Prawa i obowiązki Słuchaczy

3.1 Przyporządkowanie Uczestnika kursu do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz, w razie potrzeby, rozmowy z lektorem.

3.2 Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

3.3 Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Uczestnika zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczestnikowi przysługuje prawo zmiany grupy.

3.4 W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

1. zapoznał się i zaakceptował Regulamin Szkoły,
2. podpisał Umowę z Kinder School przed rozpoczęciem kursu,
3. nie zalega z regulowaniem należności wobec Kinder School,
4. stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie,
5. systematyczne uczęszcza na zajęcia, bierze w nich aktywny udział, odrabia prace domowe oraz przystępuje do testów sprawdzających przyrost kompetencji językowych.

3.5 Na zakończenie semestru Uczestnicy otrzymują raport wyników w nauce, a na zakończenie kursu - świadectwo ukończenia kursu.

3.6 Rodzice/opiekunowie Uczestników mają prawo do uzyskania od Lektora informacji odnośnie postępów swoich dzieci w nauce w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

3.7 W przypadku dłuższej niż trzy razy pod rząd nieobecności na zajęciach Uczestników, Kinder School zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie rodziców/opiekunów Uczestnika.

3.8 Osoby, które nie są Uczestnikami Kinder School nie mogą uczestniczyć w zajęciach językowych.  W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu warunków z Dyrekcją Kinder School, w zajęciach mogą uczestniczyć, jako obserwatorzy, osoby nie będące Uczestnikami Kinder School.

3.9 Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

3.10 Na terenie Kinder School oraz obszarze przyległym obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania narkotyków.

3.11 Szkoła nie podnosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka przed lekcją oraz po lekcji na terenie Kinder School oraz na terenie klatki schodowej budynku.

3.12 Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły oraz w trakcie jego powrotu do domu, jak również w przypadku, kiedy nie dotarło ono na zajęcia bez wiedzy rodziców/opiekunów. 

3.13 Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

 

§ 4. Zapisy i zasady płatności

4.1 Kinder School przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku szkolnego.

4.2 Rezerwacja miejsca na kursie następuje po podpisaniu Umowy z Kinder School oraz wpłaceniu opłaty wpisowej.

4.3 Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.

4.4 Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych objętych programem wybranego kursu, dodatkowe materiały dydaktyczne, które Uczestnik otrzymuje na zajęciach, test kwalifikacyjny (jeśli jest konieczny), testy cząstkowe i końcowe, egzaminy próbne, raport semestralny, świadectwo ukończenia kursu oraz możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.

4.5 Przed rozpoczęciem kursu szkoła zobowiązuje się do podania tytułu podręcznika z jakiego będzie korzystał Słuchacz w trakcie trwania kursu. Słuchacz zobowiązuje się do samodzielnego zakupienia podręcznika proponowanego przez szkołę lub może skorzystać z pośrednictwa szkoły.

4.6 W przypadku, gdy w czasie semestru następuje zmiana podręcznika z części niższej na wyższą, za kolejną część podręcznika Słuchacz ponosi dodatkową opłatę nie wliczoną w cenę kursu.

4.7 Uczestnicy mogą korzystać z sytemu zniżek ustalonych przez szkołę na dany rok szkolny. Informacja o rabatach podawana jest w aktualnym cenniku.

4.8 Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę wpisową oraz opłatę za zajęcia, w których będą uczestniczyć. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły w ramach kursu, a w których Uczestnik nie uczestniczył.

4.9 Opłatę za kurs należy uiszczać w biurze Kinder School lub na konto bankowe.

4.10 W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat Kinder School pobiera ustawowe odsetki.

4.11 Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs. 

§ 5. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

5.1 Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w Kinder School w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem regulaminowego trybu i okresu wypowiedzenia umowy.

1. Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) rodziców/opiekunów Uczestnika kursu.


2. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym rodzic/opiekun złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z kontynuacji nauki w Kinder School.

3. Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
4. Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji życiowych.
5. W przypadku rezygnacji z kursu Słuchaczowi nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej.
6. Słuchaczowi przysługuje całkowity zwrot należności jedynie w przypadku rezygnacji z kursu w terminie nie późniejszym niż 7 dni od jego rozpoczęcia.

§ 6. Ocena pracy Słuchaczy, świadectwa

6.1 Kinder School monitoruje na bieżąco postępy swoich Słuchaczy. Ocena postępów w nauce pomaga Słuchaczowi w identyfikacji swoich mocnych i słabych stron, a Lektorowi umożliwia indywidualne podejście do każdego ucznia.

6.2 Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób jawny. Ocenie podlegają wszystkie sprawności językowe. Na zakończenie semestru Słuchacze otrzymują raport wyników nauczania, a na zakończenie kursu - świadectwo ukończenia kursu.

6.3 Słuchacze Kinder School zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, systematycznego odrabiania prac domowych, w tym prac pisemnych oraz obecności na okresowych testach kontrolnych i teście końcowym.

6.4 Testy kontrolne i końcowe konstruowane są w sposób odpowiedni dla danej grupy wiekowej i zawierają treści objęte programem kursu.

6.5 Zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymuje słuchacz, który zaliczył test semestralny i końcowy, jak również był obecny na minimum 70% wszystkich zajęć. Każdy Słuchacz, który ukończył kurs objęty programem kursów na dany rok szkolny oraz uregulował zobowiązania finansowe wobec Kinder School, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. Świadectwo określa poziom nauki zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia, liczbę godzin, frekwencję oraz stopień opanowania poszczególnych sprawności językowych. Świadectwa dla dzieci młodszych zawierają ogólną informację o ukończonym kursie.

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1 Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

7.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dyrektor Szkoły Językowej
  Kinder School